Moje Kluczowe Kompetencje

Nr projektu: RPMA.10.02.00-14-9064/17
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języka angielskiego zakończonych certyfikatem zewnętrznym min 112 osób (68 kobiet, 44 mężczyzn) powyżej 25 r.ż o niskich kwalifikacjach z 160 osób biorących udział w projekcie (uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do 02.2019.
Grupę docelową projektu stanowi 160 osób (96 kobiet ,64 mężczyzn) w wieku 25+ o niskich kwalifikacjach z WM (uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) , które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć udziału w proj, w tym:
• 80 osób z terenów wiejskich
• 48 osób w wieku 50+,
• 112 osób z przedziału wiekowego powyżej 25 lat i poniżej 50 r.ż.
Szkolenia zapewniane w ramach projektu, kończą się walidacją (programem formalnej oceny) i certyfikacją kompetencji.
Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane braki w kompetencjach związane z obsługą komputera, wykorzystaniem Internetu oraz znajomości języka angielskiego szczególnie wśród os o niskich kwalifikacjach z woj. mazowieckiego.
Proponowane szkolenia:
1.ECDL BASE
2.Język angielski

Okres realizacji: 03.2018-02.2019
MIEJSCE: woj. mazowieckie