Krok do lepszej przyszłości

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-a827/18

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

CEL PROJEKTU

Wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 40 os (24K,16M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego do 02.2020 r.

GRUPA DOCELOWA:

40 os. z (24K,16M) osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym os z niepełnosprawnościami z woj mazowieckiego zg z KC.

DZIAŁANIA:

1.Indywidalna diagnoza społecznozawodowa UPz utworzeniem IŚR.

2.Wsp o charakterze społecznym.

3. Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji lub kompetencji.

4. pośrednictwo pracy

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZP:

L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 20

L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ. poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 15

Liczba osób zagr.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -5

L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 40.

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie -10.

Projekt zakłada osiągnięcie wśród UP wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej:1) osób z niepełnosprawnościami,

min. poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%; 2) pozostałych osób

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,min poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a min. poziom efektywności zatrudnienia wynosi 25%.

Termin: 03.2019-02.2020. Miejsce: woj. Mazowieckie